ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು…ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ!

ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ :

08192 222383

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :

1800 4256 020

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ :

smartcitydavanagere@gmail.com

ವಿಳಾಸ:

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್),

ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 77, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಆವರಣ, ಕರೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,

ದಾವಣಗೆರೆ 577006

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ