ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಸ್‌ಟಿಡಿ ಕೋಡ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಾವಣಗೆರೆ 08192 258101
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 08398 280433
ಹರಿಹರ 08192 242601
ಹೊನ್ನಾಳಿ 08188 251400
ಚನ್ನಗಿರಿ 08189 229007
ಜಗಳೂರು 08196 295101