ಆರ್ ಟಿ ಒ

ಆರ್ ಟಿ ಒ

ಆರ್ ಟಿ ಒ ಕಚೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:

ಆರ್ ಟಿ ಒ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ)

ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -577006

ಕಚೇರಿ ಕೋಡ್: KA-17

rtodvg-ka@nic.in

08192-259848, 9449864017

ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ತರು

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560027
transcom@nic.in
080-22210994

Fax : 080-22235804