ಶಾಲೆಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು

 • ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಕೆಬಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾವೇರಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ – 577001

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ-29140203102

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್-ಹಳೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140203101

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಲ್‌ಪಿಎಸ್- ಹೊಸ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ಹೊಸ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207717

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಲ್ಪಿಎಸ್-ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ತೋಟ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207713

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಲ್ಪಿಎಸ್- ಕರೂರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207718

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ ಯು ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್- ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ತೋಟ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207714

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ ಯು ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕರೂರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140209903

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ : ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್, ಹಳೇಪೇಟೆ- ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140209913

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್- ಹಳೆ ಊರು ದುಗ್ಗನ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140209912

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ ಯು ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಜಾಲಿನಗರ- ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140209909

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ : ಜಿ ಯು ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ -ಬಾರ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207825

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ – ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207830

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್ ವಡ್ಡರಕೇರಿ-ಕೆ.ಆರ್.ರೋಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207818

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಕೆಎಚ್‌ಪಿಎಸ್-ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207823

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ ಯು ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ – ಬಿಡಿ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207822

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ ಯು ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ನರಸರಾಜ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನೋ 12

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207819

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ ಯು ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್-ಅಜಾದ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207821

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ ಯು ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ – ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207820

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ : ಜಿ ಯು ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ – ಮಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208015

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್ – ಬಸಾಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208019

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಎಂ.ಆರ್.ಕೆ.ಜಿ ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್ – ಆನೆಕೊಂಡ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208107

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್ (ತಮಿಳು) -ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208106

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್-ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208104

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ ಯು ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ -ದೇವರಾಜ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208105

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ ಯು ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್-ಶೇಖರಪ್ಪ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208211

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಜಿಎಂಎಸ್, ಶಾಂತಿ ಟಾಕೀಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಹತ್ತಿರ

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208215

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಹತ್ತಿರ- ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208213

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್ ಹಳೆಯ ಮಿಡಲ್ – ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140208216

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಎಚ್‌ಪಿಎಸ್-ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ – ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ -29140207610

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
  ವಿಳಾಸ: ಜಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ – ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು- 29140308513

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಬಾಲಕರು ಮಾತ್ರ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ (8-12)
  ವಿಳಾಸ: ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 21

 • ಸೀತಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು – 29140308606

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಬಾಲಕಿಯರು ಮಾತ್ರ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ (8-12)
  ವಿಳಾಸ: ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 22

 • ಎಂ.ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ – 29140309206

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಬಾಲಕರು ಮಾತ್ರ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ (8-12)
  ವಿಳಾಸ: ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28

 • ಡಿಜೆವಿ ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ – 29140309105

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಬಾಲಕಿಯರು ಮಾತ್ರ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ (8-10)
  ವಿಳಾಸ: ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 27

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕುಂದವಾಡ – 29140309709

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾತ್ರ (8-10)
  ವಿಳಾಸ: ಹಳೇ ಕುಂದವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 30

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಮನೂರು – 29140310601

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾತ್ರ (8-10)
  ವಿಳಾಸ: ಶಾಮನೂರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 40

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ – 29140207812

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾತ್ರ (8-10)
  ವಿಳಾಸ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12

 • ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 29140207813

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾತ್ರ (8-10)
  ವಿಳಾಸ: ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12

 • ಜಿ. ಕಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ – 29140208008

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾತ್ರ (8-10)
  ವಿಳಾಸ: ಜಿ.ಕಾಂ. ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಸಾಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14

 • ಜಿ. ಕಾಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ – 29140208206

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾತ್ರ (8-10)
  ವಿಳಾಸ: ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು – 29140208207

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾತ್ರ (8-12)
  ವಿಳಾಸ: ಡಿವಿಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16

 • ಜಿ. ಕಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ – 29140208904

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾತ್ರ (8-10)
  ವಿಳಾಸ: ಆವರಗೆರೆ ವಾರ್ಡ್ 23

 • ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ – 29140209105

  ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಾರ : ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  ನಗರ / ಗ್ರಾಮೀಣ : ನಗರ
  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ
  ಶಾಲಾ ವರ್ಗ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಾತ್ರ (8-10)
  ವಿಳಾಸ: ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್ ನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8