ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಚಲನ್ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ